ស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Music by INOSSI:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://akihito-shigeno.com

Xem thêm bài viết khác: https://akihito-shigeno.com/tin-hot/

32 Comments

ren akiyama May 21, 2020 at 11:01 am

you move like noob. .haha funny

Mr. Nang Official May 21, 2020 at 11:01 am

សុំdi មកបង

Pheareak Nhean May 21, 2020 at 11:01 am

ខ្ញុំចូលចិត្តបងប្រុស

Mrr Rothana May 21, 2020 at 11:01 am

Bro ធ្វើវីដេអូវគ្គHeroអោយខ្ញុំមួយមើល😁

Satya Nano May 21, 2020 at 11:01 am

សួរស្ដីអាយដល

Jjnak Jjnak May 21, 2020 at 11:01 am

ញុមចង់អោយបងសាកលេង free fiire 😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ko Ma May 21, 2020 at 11:01 am

😄😄😍😍😍😍

Sophorn Sam May 21, 2020 at 11:01 am

បាត់យូរមេះប្រូ?

SOMBATH CHI May 21, 2020 at 11:01 am

ប្រូ!…….គប់គ្រាប់បែកខុសបច្ចេកទេស😂😂

Penh TRB May 21, 2020 at 11:01 am

លេងQBZទៅbro

Bro Penh TRB May 21, 2020 at 11:01 am

broញុមចងអោយលេងQBZបានអត់bro 🙏🙏🙏🙏🙏

Oun Da May 21, 2020 at 11:01 am

BroGK

Pitu K S C May 21, 2020 at 11:01 am

គ្រាប់បែកឡូយមែនផ្ទុះងាប់ខ្លួនឯង😂😂។ខ្ញុំចង់អោយបងផុសវីដេអូររាល់ថ្ងៃទោះឈ្នេះរឺចាញ់ក៊៏ដោយ

Sopor May 21, 2020 at 11:01 am

I like your voice intro it so funny hasha !!

Tii Tii May 21, 2020 at 11:01 am

គ្រាប់បែកសម្លាប់ម្ចាស់ខ្លួងឯង

chivorn phoung May 21, 2020 at 11:01 am

បងលេងជាមួយPaPaផ្លោកបានអត់

Devit S R May 21, 2020 at 11:01 am

ប្រូសុំសួរមួយ អាលើកមុនliveមិចមើលអត់កើតចឹង?

Chea Sopnae May 21, 2020 at 11:01 am

បងលេងminecraft

Dii Tamö May 21, 2020 at 11:01 am

Jam lerng yu bro

Mony Chanrosa May 21, 2020 at 11:01 am

ស្រលាញ់ការនិយាយប្រូណាស់ ស្តាប់ហើយចង់តែសើច

Tyប្រុសហួយ TyDara May 21, 2020 at 11:01 am

ប្រូញុមខានមេីលប្រូឯងយូរហេីយ

សុ ផល May 21, 2020 at 11:01 am

ខប់ៗ

Mr Cheng Official [ចេងអូហ្វីសស៉ល] May 21, 2020 at 11:01 am

Loy Nas

bro kh May 21, 2020 at 11:01 am

l LOVE BRO

bong somnag May 21, 2020 at 11:01 am

កាលណាបងទិញសេះជិះ

sok pha May 21, 2020 at 11:01 am

WRO Bong

# Pro # Lang May 21, 2020 at 11:01 am

🥰🤗🤗

I Miss You Kh May 21, 2020 at 11:01 am

សេីចទៀត

SOKNY SaLo KH May 21, 2020 at 11:01 am

idol

Pi Sey May 21, 2020 at 11:01 am

❤️❤️❤️❤️❤️

Focus All May 21, 2020 at 11:01 am

3:03 Lol

EIGHTY THREE May 21, 2020 at 11:01 am

bro អី​ឡូវ​និយាយ​ច្រើន​ណាស់​😌😔👿

Leave a Comment